Baseinformasjon

NASSE NØFF 2017/ 2018
Hei og velkommen til et nytt barnehageår.

Tilvenning og Bli kjent perioden:
Det blir en liten tilvenningsperiode for oss alle nå den første tiden med nye barn og nye voksne. Halve barnegruppen er godt kjent og trygge, men det er likevel litt uvandt med en ny gruppe av barn og voksne. Derfor bruker vi disse første ukene på å bli kjent, få en gruppefølelse og igjen finne tryggheten i hverdagsrutinene.

Rammeplan for barnehagen, 2017 s. 33 sier:
Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn. Når barnet begynner i barnehagen, skal personalet sørge for tett oppfølging den første tiden slik at barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære.

Når de yngste barna skal begynne i barnehagen, er de i en sårbar situasjon. Barna er som regel vant til mye omsorg og nær kontakt med både mor og far. De har utviklet en sterk tilknytning til foreldrene sine det første leveåret. Det kan derfor oppleves som dramatisk for barnet å skulle skilles fra foreldrene og bli overlatt til fremmede.
Noen barn slår seg fort til ro i barnehagen, mens andre trenger lengre tid på å få oversikt og føle seg trygge. 1-2 åringene meddeler seg via sitt kroppsspråk. De voksne i barnas omgivelser må derfor være observante og forsøke og tolke barnas nonverbale språk og signaler. De yngste barna trenger tid til å bli kjent i omgivelsene og til å bli trygge på de voksne som skal være i barnas nærhet. Barn er forskjellige. Det er derfor viktig å la hvert barn få den tiden det trenger, til å etablere tillit og trygghet i den nye situasjon.
Mange foreldre er spente på hvordan det blir å levere barnet fra seg i barnehagen. For noen foreldre kan det være det første møtet med en barnehage. Når foreldrene er på besøksdag kan foreldrene få bli litt kjent med personalet og barnehagen, få informasjon om dagsrytme og det pedagogiske arbeidet. I møte med personalet som skal ta imot barnet, kan foreldrene stille spørsmål og få nyttig informasjon. Det er viktig å bruke god tid når barnet begynner i barnehagen, og at barnehagen og foreldrene har en tett dialog. Ofte kan foreldrene være usikre på hva som forventes av dem. De trenger informasjon om hva de kan forvente av barnehagen.
Når barna begynner som ny i barnehagen trenger hvert barn én person det kan knytte seg til, som en trygg base. Primærkontakten bør ha tett dialog og skape en god, hyggelig og tillitsfull kontakt med foreldrene. Denne tryggheten vil smitte over på barnet. Det er naturlig at barnet ikke ønsker å bli skilt fra foreldrene og bli overlatt til fremmede i et ukjent miljø. For å skape trygghet og oppnå tillit hos barnet, må primærkontakten ta barnets reaksjoner og følelser på alvor, og møte barnet med ro, trygghet og respekt. Primærkontakten vil være i nærheten av barnet og bekrefte og anerkjenne, sette ord på barnets følelser og etter hvert vil barnet kjenne seg trygg og slappe av. Tryggheten og tilliten bygges opp, og barnet vil gradvis bli mer uavhengig av primærkontakten og våge seg litt lengre vekk for å leke mer selvstendig.
Vi har primæransvar for barna, det vil si at en av oss voksne følger litt ekstra opp i hverdagen. Tar ansvar for beskjeder (særlig nå i oppstarten) Også ansvar i løpet av året blant annet ved bursdagsfeiring og tillaging av mi bok.. Men alle vi voksne tar selvfølgelig i mot beskjeder. Helena er baseleder og ønsker gjerne at dere tar kontakt om det skulle være noe, på godt eller vondt.

Foreldresamarbeid:
Utdrag fra Barnehageloven § 1. Formål
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Det er viktig at både foreldre og personal tar seg tid til en kort samtale i bringe- hente situasjonen. Bilder fra dagen og en kort dagsrapport (whiteboardtavla) hjelper foreldrene til å holde seg oppdatert og til å ha noen holdepunkter for samtale med barnet. Informasjon om hvordan barnet har hatt det i barnehagen, kan gi foreldrene bedre forståelse for barnets atferd og reaksjonsmønster etter barnehagetid.
Personalet må få nødvendig informasjon av foreldrene når de kommer med barnet om morgen. Hvordan barnet har sovet, og hvordan starten på dagen har vært hjemme eller på vei til barnehagen, kan ha betydning for barnets atferd og reaksjonsmønster utover dagen.
Det er godt for både barn og voksne å ha en viss forutsigbarhet. Ved å gi barna en kort oversikt over hva som skal skje i løpet av dagen, og å ha faste rutiner, er med på at barna føler seg sett, inkludert og trygge

Dagsrytme:
06.45: Barnehagen åpner
06.45- 08.45: Frokost/ lek fellestid med Tussi (skal barnet spise i barnehagen må dere levere innen 08.30).
09.00- Tannpuss/ samling/ forbereder oss for basetid.
09.30- 10.30: Aktivitet/ lek inne eller ute
10.30: Potte/ bleieskift
11.00: Lunsj. Varm mat en gang i uken.
Etter lunsj sove/ hvile/ rolige aktiviteter frem til frukt.
13.30: Potte/ bleieskift
14.00: Fruktmåltid hver dag, biola tre ganger i uken.
15.00- 16.45: Fellestid sammen med Tussi
16.45: Barnehagen stenger. Personalet er ferdig på arbeid 16.45, opprinnelig stengetid er 16.30.

Brannvernuke:
I uke 38 er det den nasjonale brannvernuka. Vi øver da i barnehagen på evakuering. Vi vil forberede barna på brannalarmen, men ellers vil vi ikke ha noen særlig fokus på brannvern, da de får lære mer om det på Ole Brumm og oppover i barnehagen.

Foreldresamtaler:
Foreldrene får tilbud om foreldresamtale to ganger pr. barnehageår. Her er det ditt barn som skal være i fokus. Vi diskuterer trivsel, utvikling og læring. Dette skal være en trivelig prat der dere som foreldre får ta opp ting som dere er opptatt av. Ansvarlig pedagog tar kontakt for avtale. Det er selvsagt mulig til flere enn to samtaler pr. år. Ca. 30-45 min. pr. samtale.
Med nye barn i barnehagen skal vi også ha en oppstartsamtale. På denne samtalen vil vi komme inn på punkt som den første tiden og barnet som person, familie og nettverk, helse, forventinger, informasjon fra barnehagen og hvordan dere opplevde samtalen. Denne samtalen er for at vi skal kunne møte barnet deres på best mulig måte da deres barn skal tilbringe mange timer pr. dag i barnehagen.

Foreldresamtaler på Nasse Nøff er uke 35 og 36! Da samtalene er satt tidlig på høst i år, ønsker vi i første omgang sette av tid til de som er helt nye i barnehagen. Med de barna som har gått her fra ønsker vi gjerne å ta en litt mindre formell prat, for å bli litt bedre kjent med deres barn og dere som foreldre. Så tar vi igjen samtalen skikkelig litt senere.

Bursdager:
Vi feirer bursdag i barnehagen med krone og barnet får et «smykke» med bilde av seg selv og en hilsen. Vi lager fruktfat. Vi har bursdagssamling med sang og vi «skyter opp raketter» barnet får velge seg en gave fra bursdagskassen. Gavene er kjøpt inn ved at dere foreldre leverer 30 kroner til barnehagen nå i oppstarten. Pengene leveres til kaos.

Utstyr barna må ha:
•Alle må ha egen drikkeflaske (merket med navn) til bruk ute og inne, foreldre tar selv med hjem til vask hver fredag.
•Vi ønsker at skuffene skal brukes til skifteklær, her bør det være minimum 2 fulle klesskift. Skapene bør inneholde fleece/ ullklær, votter, solbriller (Alt etter sesong) I grovgarderoben har barna egne knagger til regnklær, og knagger til støvlene. Vi ønsker at dere sjekker at støvlene er tatt av regndressen, slik at de tørker til dagen etter, samt sjekke at strikken er hel. Takk! Om regnklærne er veldig våte må de tas med hjem å tørke. De tørker dessverre ikke over natten her og da er de fremdeles våte når barna trenger de neste dag.
•Tannkost og tannkrem
•Innesko/tøfler (Vi skal ha brannvernuke i uke 38 og da er det fint om barna allerede har innarbeidet en god rutine med bruk av innesko/tøfler).

Litt praktisk info:
•Vi tilbyr Biola tre dager i uka: mandag, onsdag og fredag.
•Dere vil motta info på mail. Fellesbeskjeder vil bli hengt opp på ytterdøren. Ellers har vi egen tavle i yttergarderoben hvor vi informerer om hva vi har gjort på den aktuelle dagen.
•Vi skal ha varmmat onsdager.
•Vi ønsker at alle barna skal være kommet innen kl. 9.30, da starter kjernetiden vår og vi kommer da til å sette i gang dagens aktiviteter. Gi beskjed om dere kommer senere eller om barnet er sykt/fri før 9.30. Takk!
•Vi pusser tennene ca. kl. 9 om morgenen, det er barna selv som pusser. Så anbefaler også tannpuss hjemme
•VIKTIG å merke alle klær! Også sokker 
•Barna kommer til barnehagen ferdig smurt med solkrem, så ettersmører vi gjennom dagen, barnehagen har solkrem.
•Rydde garderobeplassene ved henting. Det er lurt å lage seg en rutine på ettermiddagene der dere sjekker at korgene til barna inneholder det barnet trenger for å være ute og for å kunne skifte etter å ha blitt vått.
•Tirsdag 5.september: Foreldremøte i barnehagen 18-20

I år har vi som mål å bruke god tid, det er ikke noe vi faktisk må rekke. Vi ønsker å la barna prøve selv og få gode erfaringer i hverdagen. Opplevelsen av å mestre og få medvirke i egen hverdag ut fra alder og modning. Vi er her for barna, og vi taler deres stemme. Vi er her for at deres hjertebarn skal få de beste forutsetningene for gode dager i barnehagen og at vi ser og strekker oss etter å dekke det enkelte barn sitt behov.

Vi gleder oss til å bli skikkelig kjent med dere og deres barn, og ser frem til et flott samarbeid.

Hilsen Helena, Aina, Ingvill, Renate og Hilde.

August 2017.